Wat is de drie-eenheid van God?

Home | Blog | God | Wat is de drie-eenheid van God?

Christenen zeggen te geloven in een ‘drie-enige God’. Daarmee willen zij uitdrukken dat er maar één God is, die zich openbaart in drie Personen: Vader, Zoon (dat is Jezus Christus) en de Heilige Geest.

In de eerste plaats willen we opmerken dat we het woord ‘drie-eenheid’ nergens in de Bijbel zullen tegenkomen. In de theologie heeft men een woord gezocht voor het feit dat God zich in de Bijbel laat kennen als één God, die zowel Vader, Zoon als Geest is. Zo is het woord ‘drie-eenheid’ in gebruik geraakt.

De drie-eenheid gebaseerd op de Bijbel

We willen proberen kort te onderbouwen waar we in de Bijbel lezen dat God ‘drie-enig’ is. 

Éen God

In de eerste plaats willen we teksten in de Bijbel noemen die laten zien dat er maar één God is.

 • Deuteronomium 6:4: Luister, Israël, de HEER, onze God, de HEER is de enige (NBV).
 • Jesaja 44:6: Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is geen God buiten mij (NBV).

Drie Personen

Hoewel de Bijbel over één God spreekt, zien we dat de drie Personen Vader, Zoon en Geest bij allerlei gelegenheden gezamenlijk aan het werk zijn. 

1. Schepping

Dat begint al bij de schepping. We lezen over God die in het begin de hemel en de aarde schiep (Genesis 1:1). Maar er staat ook dat de Geest zweefde over de wateren (Genesis 1:2). En in het Nieuwe Testament lezen we dat ook van de Zoon (Jezus Christus) gezegd wordt dat Hij Schepper is. We noemen een paar teksten:

 • In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God (Johannes 1:1)…..Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat……
  (Johannes 1:3). Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond (Johannes 1:14). Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (Johannes 1:18).
 • Beeld van God, de onzichtbare, is Hij (de Zoon!), eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen….(Kolossenzen 1:15-16).
 • Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven (1 Korintiërs 8:6).

Uit deze Bijbelteksten blijkt dat zowel de Vader, de Zoon als de Geest bij de schepping van hemel en aarde betrokken waren. 

2. Sterven en opstanding van Jezus

Iets dergelijks zien we ook bij het sterven en de opstanding van Jezus uit de dood. Met het oog op Zijn sterven zegt Jezus (de Zoon) dat Hij zelf zijn leven aflegt (Johannes 10:17-18). Anderzijds zegt de Bijbel dat God (de Vader) Zijn Zoon niet spaarde en voor ons prijsgaf  (bijv. Romeinen 8:32). En eveneens staat er dat Jezus Zich door de eeuwige Geest onbevlekt aan God heeft geofferd (Hebreeën 9:14). 

Van de opstanding geldt hetzelfde. Het was God (de Vader) die Zijn Zoon uit de dood terug bracht (Hebreeën 13:20). Het is ook waar dat Christus (de Zoon) zelf uit de dood opstond (Johannes 10:18). En uit Romeinen 1:4 en 8:11 weten we dat dit niet zonder de werking van de Heilige Geest is geweest.

3. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Nog sterker komt dit tot uitdrukking als de opgestane Jezus zijn discipelen de wereld inzendt. 

Hij geeft hun daarbij de opdracht te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Er staat niet ‘in de namen vanof in de naam van de Vader en in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest’. Nee, Vader, Zoon en Geest worden in één naam samengevat. 

4. Zegenbede

Tenslotte willen we nog de zegenbede noemen, die Paulus de Korintiërs toewenst en die door de eeuwen heen in heel veel kerkdiensten heeft geklonken. 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13:13).

Ook hier worden de drie Personen in één verband genoemd. En het feit dat Paulus Jezus Christus eerder noemt dan God, laat zien dat hij hierin geen rangorde kent.

Samenvatting

Al deze gedeelten laten zien dat er drie Personen zijn, die in de schepping en in de kruisdood en opstanding van Jezus in een volkomen eenheid samenwerken. En toch willen we blijven zeggen dat er maar één God is. Eén God, bestaande uit drie Personen, die we wel kunnen onderscheiden, de Vader is niet de Zoon, de Zoon is niet de Geest, de Geest is niet de Vader. Maar we kunnen de Personen niet van elkaar scheiden. Vader, Zoon en Geest horen onlosmakelijk bij elkaar.

Behalve dat de Zoon (Jezus Christus) volledig God is, dient hier ook opgemerkt te worden dat de Zoon volledig Mens is. We hebben in het citaat uit Johannes 1 al gelezen dat het Woord God was en Mens is geworden (Johannes 1:1, 14).

De belijdenis van de christelijke kerk van de drie-eenheid is niet meer dan een bescheiden poging om  menselijke woorden te vinden voor het Goddelijk mysterie van die ene God, Die zich in de Bijbel laat kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Wil je meer weten over wie Jezus is, volg dan gratis de online cursus ‘Waarom Jezus?’.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenworm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)

7 reacties

 1. Gerard op 12 november 2019 om 13:48

  Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan,….zei Jezus de zoon van God dit tegen zichzelf ?
  Of,. Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Praat hij hier in zichzelf.
  Johannes 11:41 Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord. 42 Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd.

  Zo heb ik er nog wel meer waarin wordt aangetoond dat de DRIE-EENHEID leer een valse leer is.

 2. GP Hartkamp op 12 november 2019 om 17:42

  Beste Gerard,

  Volgens mij toon je alleen aan dat Jezus, nadat Hij in alles aan ons mensen is gelijk geworden, ook heeft gebeden. Aan het eind van de blog over de drie-eenheid staat dat Jezus God was, die mens werd (Joh.1:1,14).
  Hij had de gestalte van God, maar hield die niet vast (Filip. 2:6) en inderdaad, als mens hier op aarde leefde Hij net als ieder ander mens door gebed in relatie met z’n Vader.
  Maar dat zegt niets over de grootheid die Jezus had voor z’n menswording (Joh. 17:5) en nu heeft na Zijn hemelvaart en aanbidding ontvangt net als de Vader (Openb. 5:13).

 3. Steven Klein Haneveld op 19 november 2019 om 20:46

  Hallo Peter, dat ik toch op een blog van jou moet terecht komen :-) Ik was eigenlijk op zoek naar inspiratie over het thema “gebed”, al klikkend op links kom ik hier uit…

  Dat Zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest de hand hadden in 3 belangrijke gebeurtenissen (schepping, Jezus’ sterven en Zijn opstanding), is inderdaad waar. Dit is wel een eye-opener – bedankt daarvoor. Gelukkig dat ik af en toe nog eens vernieuwende dingen tegenkom – zo blijft het Woord elke keer verfrissend!

  Wat toont dit echter aan? Eenheid? Wat mij betreft niet direct…
  Sterker nog: we worden slechts opgeroepen 2 Personen te aanbidden, namelijk de Vader en de Zoon. Ik lees ook slechts van 2 Personen dat ze samen 1 zijn: “de Vader en ik zijn 1”.

  Nog anders gezegd: waar in de Bijbel vinden we de gedachte, dat “er maar 1 God is”?
  Ik weet dat “God is 1” terug te vinden is, maar dat is toch iets anders. Het hebreeuwse woord Elohim suggereert juist dat er meerdere goden (of godheden) zijn.

  Wees niet bang Peter, ik ben niet ineens een ketter geworden :-)
  Ik ben alleen erg kritisch naar kerkelijke dogma’s.

  Ik ga meer van je lezen, het is in elk geval Bijbels gestaafd en inspirerend!
  Bedankt, en groeten!

 4. GP Hartkamp op 21 november 2019 om 12:41

  Beste Steven,

  Je zegt dat er maar twee personen samen één zijn, de Vader en de Zoon. Dat is niet waar. In de grote opdracht geeft Jezus de opdracht te dopen in de naam van de Vader, Zoon en H.Geest. Niet in drie namen, maar in één naam.

  In Ps. 95:7-11 is het JHWH die spreekt. In Hebr.3:7-11 wordt gezegd dat het de Geest is die daar spreekt.
  In Jes. 6:9 is het JHWH die spreekt. Volgens Hand. 28:25 is de Geest die aan het woord is.
  Hetzelfde zien we ook in Jer. 31:33 en Hebr. 10:15.
  Het NT maakt blijkbaar geen verschil om JHWH dan wel de Heilige Geest te zeggen.
  Op andere plaatsen echter spreekt de bijbel over ‘de Geest des Heren HEREN is op mij…..'(Jes. 61:1). In deze tekst is de Geest weer onderscheiden van JHWH.
  Dat kan naar mijn idee niet anders uitgelegd worden dan dat de Geest wel is te onderscheiden van de Vader, maar niet te scheiden.

  Of de Geest dan ook aanbeden mag worden is een meningsverschil onder christenen. Als ze werkelijk één zijn is aanbidding van de Geest m.i. niet bezwaarlijk. Het is waar dat er in de bijbel geen voorbeelden zijn van aanbidding van de Geest. Maar dat kan ook met voortschrijdend inzicht te maken hebben. In het OT was de drie-eenheid ook nog niet in beeld. In feite is ook het besef van de Godheid van Jezus bij de apostelen pas na Pinksteren ontstaan.

  Meestal zeg ik: We bidden tot de Vader, in de naam van de Zoon, in de kracht van de Geest.

  Je vraagt waar staat dat er maar één God is. Ik moest aan deze teksten denken. Maar er zijn er vast meer.

  1 Cor. 8:6:
  Toch is er voor ons maar één God, de Vader uit Wie alle dingen zijn…..

  Jesaja 44:8: (hier zegt God het zelf!)
  Is er een God buiten mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.

  Ik snap dat ‘dogmatiek’ een beetje eng woord is voor je. Anderzijds ontkom je er niet aan. Als jij zegt dat de Geest niet aanbeden mag worden en de Vader en de Zoon wel, dan is dat ook ‘dogmatiek’. Je probeert een stuk geloofsleer te ontlenen aan de bijbel zoals jij die verstaat. De bijbel geeft geen geloofsleer of dogmatiek. Maar mensen kunnen niet anders dan teksten en gedeelten aan elkaar verbinden en daar conclusies uit trekken. In feite is iedere gelovige een theoloog .

 5. Claesens op 25 september 2022 om 09:03

  Jezus zegt toch zelf mijn Vader is groter dan ik , en niemand weet wanneer de dag komt dan de Vader alleen ?

 6. Peter Hartkamp op 27 september 2022 om 09:06

  Volgens Filippenzen 2:5 heeft Jezus zijn gelijkheid aan God tijdens zijn aardse rondwandeling niet vastgehouden, maar deed er afstand van. Hij is in alles aan ons mensen gelijk geworden en heeft zelfs gehoorzaamheid moeten leren (Hebreeën 5:8,9).
  Tijdens de 33 jaar dat Jezus op aarde leefde was Hij volledig mens en was de Vader groter dan Hij. Hij wist toen ook niet de dag van de wederkomst. Nu Christus in de hemel is, is Hij degene die de boekrol van de wereldgeschiedenis mag openen. We mogen aannemen dat de dag van de wederkomst niet langer voor Hem is verborgen.

 7. jelle vierstra op 22 december 2022 om 12:24

  De schepping is eeuwig.Daarom heeft het geen zin om te praten over een eerste begin. Ook mensen die voor de geboorte van Jezus geleefd hebben,wisten wel van goed en kwaad.
  Wij mensen hebben onze tekortkomingen en zijn daarin volmaakt.Anders hadden we geen invulling en zingeving in ons geopenbaarde leven.
  Mijn inziens is de ziel onsterfelijk, als onderdeel van het eeuwige, en zal iedere keer bij wedergeboorte ,
  een eenheid vormen met het geestelijke en lichamelijke van het nieuwe wezen (mens)
  We mensen zijn niet bij machte en zullen dat ooit niet zijn,om alles te kunnen doorgronden.
  Om met wijlen Bomans te spreken.Uiteindelijk zijn we stumpers die in het duister tasten.En dat is mysterie en mooi dat het zo blijft.Dat maakt alles zo boeiende en verwonderlijk.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor